Операції з векселями

Врахування векселів

Врахування векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання шляхом придбання векселя за грошові кошти з дисконтом до настання терміну платежу за ним, з метою отримання прибутку від погашення векселя в повній сумі. До різновидів операцій врахування, що проводяться банком, відносяться безоборотне врахування і врахування з реверсом.

Безоборотне врахування – різновид врахування, при якому пред'явник векселя вибуває з числа зобов'язанних за векселем осіб, що здійснюється шляхом вчинення пред'явником безоборотного індосаменту на векселі або шляхом передавання банку векселя пред'явником без вчинення індосаменту, якщо останній індосамент бланковий.

Врахування з реверсом – різновид врахування, при якому пред'явник векселя дає банку позавексельне зобов'язання викупити враховані банком векселі до настання строку їх оплати. Від звичайного врахування цей різновид врахування відрізняється тим, що платіж по векселю здійснює не безпосередньо зобов'язана по векселю особа - платник (векселедавець простого векселя або акцептант перевідного), а векселедержатель, який зобов'язався викупити вексель.

Переваги операції для векселедержателя:
 • поповнення оборотних коштів – отримання грошових коштів від врахування для фінансування поточних потреб до настання терміну платежу по векселю
 • можливість віднесення суми дисконту при врахуванні векселя до складу валових витрат
 • бланковий характер операції
 • можливість оплати кредиторської заборгованості векселедержателя банком за рахунок коштів від врахування векселя
Переваги операції для векселедавця:
 • гнучке управління фінансовими ресурсами – можливість оперативно проводити фінансування без залучення коштів оборотного капіталу
 • відсутність необхідності в залученні позикових засобів
 • можливість отримання додаткового прибутку в разі дострокового погашення векселя
 • перенесення витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків за наданий кредит (врахування) на векселедержателя

Авалювання векселів

Авалювання - взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних по векселю осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк. Авалюючи вексель, банк надає строковий кредит особі, за яку даний аваль. Аваль оформляється як напис на векселі або додатковому аркуші (алонжі): "Вважати за аваль", "Як аваліст за", "Авальований" або іншої рівнозначної формули.

АЙБОКС БАНК авалює як товарні (виписані за відвантажений товар, надані послуги), так і векселі, передбачені Податковим кодексом для розрахунків з бюджетом (так звані податкові векселі).

Банк авалює такі види податкових векселів:
 1. При виробництві лікеро-горілчаної продукції (Постанова КМУ №1260 від 27.12.2010)
 2. При отримманні з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) і біоетанолу для виготовлення окремих видів продукції (Постанова КМУ №1257 від 27.12.2010р.)
 3. При отриманні або ввезенні в країну легких і важких дестілятов для виробництва етилену (Постанова КМУ №1215 від 27.12.2010р.)
Переваги операції для векселедавця:
 • підвищує надійність векселя і лояльність продавця товару
 • можливість розрахунків векселем з органами ДПА
 • економить власні оборотні кошти
Переваги операції для векселедержателя:
 • вексель, авальованний банком, є надійним і забезпеченим цінним папером, що розширює для свого власника можливості його використання (кредит під заставу векселя, врахування в банку, розрахунок за поставлений товар, продаж векселя)
 • отримання грошових коштів по векселю від аваліста в разі неможливості отримати платіж від векселедавця

Доміциляція

Оплата векселів, по яких банк виступає особливим платником (доміциліатом), - здійснення банком за дорученням довірителя - платника по векселю операцій з векселями на підставі отриманих від довірителя інструкцій:
 1. Прийом векселів до платежу від законного векселедержателя
 2. Здійснення платежу по векселям
 3. Передача векселів платникові після їх повної оплати
Переваги для кліента:
 • відсутня необхідність контролювати терміни платежу по виданим векселям
 • оплата векселя, що доміцильований банком, в усіх відділеннях Банку
 • скорочення витрат векселедержателя при пред'явленні до платежу векселя іногороднього векселедавця. Наближає місце платежу по векселю до центрів ділової активності
 • можливість здійснення розрахунків з контрагентами, минувши арештовані рахунки

Управління цінних паперів, акціонерного капіталу та ліцензування: тел. (044) 205-41-95, (044) 205-41-80
Е-mail: t.butska@iboxbank.online