Зміни до положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «Айбокс Банк»

2017-08-17

Відповідно до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 №148 (Рішення №148), депозитарним установам передбачено внесення змін до внутрішніх документів депозитарних установ у відповідність до норм, встановленим Рішенням №148.

Звертаємо вашу увагу, що з 18.07.2017 року, у відповідністі до норм Рішення №148, внесено зміни до положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПАТ «Айбокс Банк» (надалі- Положення), а саме, Положення доповнено новим розділом:

«Розділ X. Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.
  1. Депозитарна установа здійснює направлення копії повідомлення акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами, яким направляється повідомлення.
  2. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом: – електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах електронної пошти депонента.
  3. Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію депоненту, тільки за наявності інформації щодо електронної адреси, зазначеної в анкеті депонента.
  4. Депозитарна установа при отриманні копії повідомлення, забезпечує направлення такого повідомлення депонентам, що є акціонерами, за допомогою технічних засобів, передбаченими у пункті 2 цього Розділу Положення, протягом п’яти робочих днів після отримання такої інформації від Центрального депозитарію.
  5. У разі якщо повідомлення направляється окремим акціонерам, серед яких є такі, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою на підставі договору з акціонерним товариством про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників (далі – договір з товариством), депозитарна установа не пізніше п’яти робочих днів після отримання від Центрального депозитарію документів та/або інформації, розміщує на власному веб-сайті інформацію про направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України окремим акціонерам із зазначенням:
  • найменування акціонерного товариства,
  • коду за ЄДРПОУ,
  • виду повідомлення;
  • інформації про те, що копію повідомлення акціонери відповідного акціонерного товариства, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з товариством, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи).»