Iнформація для юридичних осіб щодо обмежень, встановлених Національним банком України

Постанова Правління НБУ від від 13 грудня 2017 року N 129 "Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень"

Встановлено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України 50 відсотків надходжень в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют і в російських рублях із-за кордону на користь юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

Не підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті:
 1. на користь держави або під державні гарантії;
 2. за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
 3. за кредитами, що надаються резиденту-позичальнику шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування кредитних коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, за умови, що такий кредит надається банком-нерезидентом та/або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 4. за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
 5. за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
 6. за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин п'ятої і шостої статті 66 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
 7.  у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи - резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
 8.  що надійшли у вигляді грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) з метою участі нерезидента в аукціонах/торгах/тендерах;
 9.  що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну;
 10. на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів в іноземній валюті, відкриті в уповноважених банках;
 11. за операціями з розміщення депозитів банками-нерезидентами на рахунках в уповноважених банках;
 12. на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. Якщо надходження в іноземній валюті підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів, які обслуговуються в уповноважених банках, то уповноважені банки здійснюють обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог цього пункту;
 13. за операціями з обміну іноземної валюти на рахунках резидентів, відкритих за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України;
 14. що надійшли як благодійна допомога на користь її набувачів;
 15. повернені за ініціативою іноземного банку-отримувача/посередника за умови, що:

  переказ був здійснений за рахунок власних (некуплених) коштів клієнта;

  кошти клієнта, куплені ним на міжбанківському валютному ринку України, були повернені протягом семи днів після дня їх перерахування уповноваженим банком. Такі надходження підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України на восьмий день після дня їх перерахування уповноваженим банком за умови неперевищення строку використання резидентом купленої іноземної валюти, зазначеного в пункті 3 розділу III Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами);
 16. що надійшли як помилковий переказ.

Постанова Правління НБУ від 13.12.2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"

Експортно-імпортні операції

Уповноважений банк не може знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог:
 • в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора / російських рублях (незалежно від суми операції);
 • в інших валютах (якщо загальна сума зобов'язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в еквіваленті 500000 доларів США).

Зазначені вимоги не поширюються на випадки припинення зобов'язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за операціями операторів телекомунікацій з оплати міжнародних телекомунікаційних послуг (міжнародного роумінгу та пропуску міжнародного трафіку).

Умови купівлі юридичною особою безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України

Банк купує безготівкову іноземну валюту за дорученням юридичної особи на МВРУ тільки за наявності підстав, визначених Національним банком України та відповідних підтверджуючих документів.

Купівля іноземної валюти проводиться банком не раніше наступного операційного дня з дня зарахування клієнтом гривневого еквіваленту, необхідного для купівлі заявленої суми в іноземній валюті.

Уповноваженим банкам заборонено купувати за дорученням клієнтів безготівкову іноземну валюту за рахунок коштів у гривні, залучених клієнтами у формі кредиту.

Уповноваженим банкам заборонено перераховувати гривневі кошти за дорученням клієнтів-резидентів на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках, якщо такі гривневі кошти залучені клієнтами у формі кредиту.

Щодо умов обслуговування кредитів, залучених резидентами-юридичними особами від нерезидентів

Національний банк України не здійснює реєстрацію:

договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, а також змін до договорів, умовами яких передбачається скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання як за основною сумою кредиту/позики, так і за іншими платежами, установленими кредитним договором/договором позики (крім випадку, коли за договором змінюється періодичність виплати процентів із щороку на щокварталу/щомісяця або із щокварталу на щомісяця, та/або строк виплати процентів переноситься не більше ніж на 180 днів).

Обмеження щодо інвестиційної діяльності нерезидентів на території України

Дозволено купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів, корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів, лише в разі одночасного дотримання таких умов:
 • купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою здійснює резидент [покупець цінних паперів / корпоративних прав; юридична особа, статутний капітал якої зменшується / з якої виходить учасник - іноземний інвестор; посередник (комісіонер, повірений)] або іноземний інвестор;
 • протягом календарного місяця особа, яка зазначена в попередньому абзаці, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою у межах загальної суми, що не може перевищувати 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);
 • зазначена особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує такі операції, дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки за такими операціями від уповноваженого банку, через який здійснювалися такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).

Зазначені обмеження не поширюються на купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах.

Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів. Ця заборона не поширюється на випадки купівлі/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон дивідендів за корпоративними правами/акціями за період до 2016 року (включно) (далі - Дивіденди) з 13 червня 2016 року в разі одночасного дотримання таких умов:
 • купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів здійснює емітент корпоративних прав/акцій, за якими виплачуються Дивіденди, або депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах іноземного інвестора, або безпосередньо іноземний інвестор;
 • протягом календарного місяця зазначена особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів за 2014 - 2016 роки в межах загальної суми, що не може перевищувати 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції), та з метою повернення за кордон Дивідендів за період до 2013 року (включно) у межах загальної суми, що не може перевищувати в еквіваленті 2000000 доларів США;
 • зазначена особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон Дивідендів через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує ці операції, дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів від уповноваженого банку, через який здійснювалися такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки з повернення Дивідендів (обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).

Заборонено купівлю, перерахування іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, крім:
 • розміщення юридичними особами валютних цінностей на рахунках за межами України;
 • операцій фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України в електронній формі, виданих за допомогою автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Реєстр індивідуальних ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій" у порядку, визначеному окремим нормативно-правовим актом Національного банку України;
 • виконання резидентом-гарантом (поручителем) забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства;
 • сплати суб'єктами господарювання-резидентами вступних або членських внесків в іноземній валюті для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб - нерезидентів;
 • купівлі, перерахування іноземної валюти банками, небанківськими фінансовими установами для розміщення гарантійного депозиту в іноземній валюті на рахунках міжнародних платіжних систем за межами України для забезпечення зобов'язань під час здійснення переказів за межами України;
 • операцій юридичних осіб, що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного року не перевищує 2000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату перерахування);
 • інших операцій юридичних осіб (крім уповноважених банків), що здійснюються на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України, за умови, що загальна сума цих операцій у межах однієї індивідуальної ліцензії протягом одного календарного місяця не перевищує 50000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу). Уповноважені банки здійснюють операції з переказів іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України у межах суми іноземної валюти, передбаченої цією ліцензією.